ds resort!

สถานที่ท่องเที่ยว :

พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก
เป็นปูชนียสถาน
ที่สำคัญที่สุด
ของจังหวัดเลย
วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา
วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา
เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ
ทำจากศิลาแลง
ที่สวยงาม
ผีตาโขน
ผีตาโขน
เป็นการละเล่น
ชนิดหนึ่งของ
ชาวอำเภอด่านซ้าย
ป้ายอำเภอด่านซ้าย
ป้ายอำเภอด่านซ้าย
เป็นสัญลักษณ์
ของ อำเภอด่านซ้าย
ดินแดนแห่งสัจจะ
และไมตรี
ห้องเตียงสาม
งานนมัสการ
พระธาตุศรีสองรัก
ชวนพุทธศาสนิกชน
ร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก 
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
ตั้งอยู่ภายในวัดโพนชัย